Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti
European Drilling Center s.r.o

 

§I - Platnost obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (OP) se vztahují na všechny smlouvy a dohody uzavřené společností European Drilling Center s.r.o., dále uváděné jen jako EDC, týkající se prodeje zboží a služeb, a dále na smlouvy nabízené nebo akceptované druhou smluvní stranou, dále označovanou jako Zákazník.

  Po oznámení nabídky a před jejím přijetím, případně nejpozději před uskutečněním první dodávky zboží nebo služeb, poskytne Zákazník písemný souhlas s uplatněním těchto obchodních podmínek, a to i s ohledem na veškeré budoucí obchodní vztahy, pokud se nedohodnou jinak.

 2. Veškerá smluvní ujednání mezi EDC a Zákazníkem musí mít písemnou formu. Písemnou formu musí mít rovněž i dodatky ke smlouvám a jakékoliv další změny vzájemných smluvních ujednání.

 3. Nákupní podmínky Zákazníka, které se liší od OP společnosti EDC, budou mít platnost pouze tehdy, pokud s nimi bude ze strany EDC vysloven písemný souhlas, a to i v případě, pokud se tyto nákupní podmínky odkazuje objednávka zaslaná Zákazníkem EDC. Pokud EDC vysloví souhlas s tím, aby se uplatňovaly nákupní podmínky Zákazníka, OP společnosti EDC se budou i nadále uplatňovat ve smluvních záležitostech, které nejsou těmito nákupními podmínkami upraveny.

 

§II - Nabídky a potvrzení objednávek

 1. Nabídky učiněné společností EDC budou podléhat případným změnám bez nutnosti jejich oznámení a v žádném případě nebudou závazné. Objednávky budou považovány za akceptované pouze tehdy, pokud byly písemně potvrzeny. Ceny uvedené v cenících, katalozích nebo reklamních materiálech vydaných společností EDC nebudou závazné. Diagramy a informace v katalozích a letácích budou považovány pouze za orientační, pokud u nich nebude výslovně uvedeno, že jsou závazné.

 

§III - Předmět smlouvy

 1. Rozsah plnění ze strany EDC (např. dodávaného zboží, doplňků a náhradních dílů, technické a jiné dokumentace, návodu na použití, atd.) bude závazně vymezen výlučně v textu potvrzení objednávky.

 2. Výkresy, návrhy a jiné dokumenty, poskytované EDC v rámci nabídky či dodávky zboží, se neprodávají spolu se smluvním zbožím, nýbrž zůstávají majetkem EDC. Zákazník pak nesmí takové dokumenty bez výslovného písemného souhlasu EDC kopírovat, nesmí je předávat třetím stranám a ani je nesmí využívat pro své vlastní účely.

 

§IV - Dodací lhůta

 1. Pokud se EDC zaváže ke splnění určité dodací lhůty, bude taková dodací lhůta splněna, jakmile zboží bude předáno k přepravě prvnímu přepravci nebo pokud bude zákazníkovi oznámeno, že je zboží připraveno k odběru v závodě EDC (dle konkrétního smluvního ujednání). Zákazník je povinen převzít zboží dodané i před sjednaným termínem dodání.

 2. Dodací lhůty začnou běžet od data potvrzení objednávky ze strany EDC, avšak ne dříve, než budou vyjasněny všechny údaje na objednávce potřebné pro dodání objednaného zboží, dokud nebude vystaven akreditiv nebo dokud nebude provedena zálohová platba, pokud tyto podmínky byly sjednány. V těchto případech začínají dodací lhůty běžet odstraněním poslední překážky.

 3. Pokud EDC nedodrží dodací lhůtu, může Zákazník od smlouvy odstoupit, ovšem až poté co poskytne EDC dodatečnou lhůtu ke splnění závazku v minimální délce 14 dní. Zákazník není oprávněn uplatňovat žádné nároky či škody  vzniklé nesplněním dodacích lhůt ze strany EDC.

 4. V případě nedodržení dodací lhůt ze strany EDC, které vzniklo zásahem vyšší moci a jiných nepředvídatelných výjimečných okolností, za které nemůže EDC nést zodpovědnost (např. v případě sabotáže, stávky, výluky, nedostatku zásahů úřadů, v případě problému v dodávkách elektrické energie, přírodních katastrof atd., a to i v případě, že se tyto okolnosti objeví u našich dodavatelů), bude dodací lhůta prodloužena o přiměřeně dlouhou dobu. Pokud bude v důsledku uvedených okolností nepřiměřené nebo nemožné, aby EDC řádně dodalo zboží nebo služby, bude následně zproštěno závazku takovou dodávku uskutečnit. Pokud zpoždění dodávky z důvodů uvedených v §IV, bodu 3 těchto OP bude trvat déle než dva měsíce, je Zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy. V případě prodloužení dodací lhůty, zproštění závazku ze strany EDC nebo případě, kdy Zákazník odstoupí od smlouvy, není tento následně oprávněn požadovat žádné odškodnění za vzniklé ztráty. Na shora uvedené okolnosti se EDC může odvolat pouze tehdy, pokud o těchto okolnostech zákazníka neprodleně informovala.

 

§V - Přechod rizika / přijetí dodávky

 1. Dodávky EDC budou realizovány výhradně ze závodu (EXW), pokud se v potvrzení objednávky neuvádí jinak. Pokud se EDC zaváže dodat zboží, přechází rizika na Zákazníka poté, co bude zboží dodáno / předáno první přepravní společnosti. Pokud zboží přepravuje samotná společnost EDC, Zákazník nese riziko od okamžiku, kdy zboží opustí závod EDC. Riziko v okamžiku opuštění závodu přechází na Zákazníka i tehdy, jestliže byla dodávka smluvně dohodnuta s přepravou zdarma, za podmínek CIF (náklady, pojistné a doprava v ceně) nebo FOB (bezplatně až na palubu). Zákazník nemůže odvozovat žádné nároky na odškodnění z takové dohody, protože dohoda na dodávku zboží s dovozem zdarma (atd.) se týká pouze nákladů na přepravu, které vzniknou společnosti EDC, přechod rizika není v důsledku toho ovlivněn, a proto přechází v každém případě na Zákazníka.

 2. Pokud společnost EDC zboží nepřepravuje, přechází riziko následně na zákazníka po uplynutí třetího dne od data, kdy mu bude oznámeno, že je zboží připraveno k odeslání.

 3. Pokud EDC neobdrží od Zákazníka žádné pokyny k odeslání zboží do 7 dnů poté, co tento byl informován o skutečnosti, že je zboží připraveno k odeslání, bude EDC oprávněna zboží uskladnit i mimo závod, a to riziko na náklady Zákazníka. EDC je rovněž oprávněna toto zboží vyfakturovat.

 4. V případě, že Zákazník odmítne přijmout zboží, je EDC oprávněna fakturovat zákazníkovi celou zásilku / veškeré zboží k tíži a riziku zákazníka, pokud není EDC schopna toto zboží uskladnit.

 5. Zákazník se zavazuje přijmout zboží, které mu bylo zasláno. Rovněž se zavazuje vyzvednout si avizované zboží řádně a včas.

 6. Společnost EDC má právo provádět částečné dodávky a Zákazník se zavazuje přijmout částečné plnění, pokud se strany nedohodnou jinak. Zákazník nebude hradit žádné dodatečné náklady, které vyvstanou v případě částečného plnění. Cena, kterou je zákazník povinen uhradit, nebude ovlivněna.

 

§VI - Přijetí a kontrola

 1. Přijetí musí být dohodnuto písemně a může se uskutečnit přímo v provozovně EDC poté, kdy bylo Zákazníkovi oznámeno, že je zboží připraveno k odeslání. Zákazník uhradí veškeré náklady za přijetí zboží.

 2. Zákazník je povinen provést bezodkladně po převzetí zboží jeho řádnou kontrolu a učinit o tom písemný záznam.

 

§VII - Platební podmínky

 1. Pokud nebylo dohodnuto jinak, platby na účet EDC se budou realizovat v plné výši do 30 dnů od data fakturace.

 2. V případě nedodržení lhůty splatnosti je EDC oprávněna účtovat Zákazníkovi zákonný úrok z prodlení a zároveň smluvní pokutu ve výši 0.05 % denně z neuhrazené částky. Společnost EDC si navíc dále vyhrazuje právo uplatňovat nárok za způsobené škody.

 3. Zákazník má nárok na zápočet práv pod podmínkou, že o jeho protinároku bude pravomocně rozhodnuto soudem, či jiným orgánem s rozhodovací pravomocí, a zároveň pokud proti němu EDC nevznese námitku nebo pokud jej uzná.

 

§VIII - Výhrada vlastnictví

 1. Dodané zboží zůstane vlastnictvím EDC, dokud nebudou zcela vyrovnány všechny pohledávky z obchodních styků, vztahujících se k dodanému zboží, mezi ní a Zákazníkem. Pouze přijetí finančních prostředků bude považováno za platbu, pokud nebude hrazeno způsobem uvedeným v §VII bodě 3.

 

§IX - Záruka a oznámení vad

 1. Záruční práva Zákazníka předpokládají, že řádně splnil své závazky týkající se řádné prohlídky zboží a oznámení závad. Zákazník je povinen prohlédnout zboží okamžitě po přechodu nebezpečí škody na věci, popřípadě okamžitě, jakmile to bude možné. Zjevné vady zjištěné při této prohlídce je povinen okamžitě písemně oznámit EDC. Skryté vady je povinen zákazník oznámit EDC bezprostředně poté, co je zjistí, a to písemným oznámením zaslaným EDC. Zákazník ponese celé důkazní břemeno pro všechny podmínky k uznání reklamace, zejména vzhledem k závadě samotné.

 2. Nároky vyplývající z vad zboží nemohou být uplatněny, jestliže zákazník neoznámil vady dodaného zboží bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, popřípadě mohl-li zákazník existenci vad zjistit při prohlídce v době přechodu rizika.

 3. Pokud dodané zboží přes veškerou péči EDC vykazuje závadu, která již byla na zboží v době přechodu rizika, opraví EDC takové zboží nebo dodá nové zboží, podle toho, co bude v dané situaci vhodnější.

 4. Nároky vyplývající ze záruky nebudou existovat v případě, když vady vzniknou v důsledku přirozeného opotřebení nebo v případě poškození, které nastane po přechodu rizika v důsledku nesprávného nebo nedbalého používání, v případě přetížení, nevhodných pracovních materiálů nebo jako důsledek určitých vnějších vlivů, které smlouva neupravuje. Pokud Zákazník nebo třetí strana provede neprofesionální opravu nebo úpravy, EDC nebude následně odpovědná za danou situaci a neponese žádné důsledky ani související záruční nároky.

 

§X - Jiné nároky na odškodnění, omezení odpovědnosti

 1. Žádné další nároky nelze uplatňovat. Toto se týká zejména nároků na odškodnění případných ztrát souvisejících s porušením smluvních závazků a s nezákonným jednáním. EDC nenese odpovědnost za škodu, kterou nezpůsobilo zboží samotné. Zejména nebude EDC nést odpovědnost za ztrátu zisku ani za jinou finanční ztrátu na straně zákazníka.

 

§XI - Místo výkonu soudní pravomoci a platné právo

 1. Veškeré otázky a záležitosti neupravené těmito OP, smlouvou, či jinými smluvnímu ujednáními budou řešeny dle českého práva, konkrétně dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku.

 2. Strany se dohodly, že věcně a místně příslušným soudem pro řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzájemných smluvních vztahů EDC a zákazníka bude okresní soud místně příslušný dle sídla EDC zapsaného v obchodním rejstříku

 

§XII - Závěrečná ustanovení

Pokud budou kterákoliv jednotlivá ustanovení ve smlouvě se zákazníkem včetně těchto Všeobecných obchodních podmínek částečně nebo zcela neplatná nebo se stanou částečně či zcela neplatnými, nebude platnost ostatních ustanovení dotčena. Úplně nebo částečně neplatné ustanovení bude nahrazeno ustanovením, které je co možná nejbližší ekonomickému účelu neplatného ustanovení.

 

Top produkty